МАТЕМАТИКИЙН СУРГАЛТ

Математикийн хичээл ихэнх хүүхдийн толгойн өвчин байдаг. Гэтэл амьдралд зайлшгүй хэрэглэгдэх, ирээдүйд эзэмших мэргэжлээ сонгох, сургуульд элсэхэд математикийн шалгалтыг зайлшгүй өгөх шаардлагатай.

Тэгвэл яагаад хүүхдүүд энэ хичээлд дургүй байдаг вэ?

Сонирхолгүй, ойлгодоггүй зэрэг хариултыг сурагчид хэлдэг. Үүний шалтгаан нь сонирхолтой заадаггүй, ойлгуулдаггүйд оршино.

Тэгвэл манай сургалтын арга нь математикийн томьёог цээжлэх бус утга санааг нь ойлгож ямар хэрэгтэйг нь амьдрал дээр бодит жишээгээр тайлбарлаж өгдгөөрөө онцлог. Манай багш нарын хичээлд суусан хүүхдүүд математикийн ач холбогдлыг ойлгож, сонирхож дуртай болдог.

Хүчилж цээжилсэн зүйлс мартагддаг
Харин ойлгож ухаарсан зүйлс
Хэзээ ч мартагдахгүй эрдэм болж үлддэг.

Ерөнхий боловсролын 1-12-р ангийн сурагчдад ганцаарчилсан болон танхимын хичээл заана.

ЭЕШ, SAT,  бэлдэх

МАТЕМАТИКИЙН СУРГАЛТ

Математикийн хичээл ихэнх хүүхдийн толгойн өвчин байдаг. Гэтэл амьдралд зайлшгүй хэрэглэгдэх, ирээдүйд эзэмших мэргэжлээ сонгох, сургуульд элсэхэд математикийн шалгалтыг зайлшгүй өгөх шаардлагатай.

Тэгвэл яагаад хүүхдүүд энэ хичээлд дургүй байдаг вэ?

Сонирхолгүй, ойлгодоггүй зэрэг хариултыг сурагчид хэлдэг. Үүний шалтгаан нь сонирхолтой заадаггүй, ойлгуулдаггүйд оршино.

Тэгвэл манай сургалтын арга нь математикийн томьёог цээжлэх бус утга санааг нь ойлгож ямар хэрэгтэйг нь амьдрал дээр бодит жишээгээр тайлбарлаж өгдгөөрөө онцлог. Манай багш нарын хичээлд суусан хүүхдүүд математикийн ач холбогдлыг ойлгож, сонирхож дуртай болдог.

Хүчилж цээжилсэн зүйлс мартагддаг
Харин ойлгож ухаарсан зүйлс
Хэзээ ч мартагдахгүй эрдэм болж үлддэг.

Ерөнхий боловсролын 1-12-р ангийн сурагчдад ганцаарчилсан болон танхимын хичээл заана.

ЭЕШ, SAT,  бэлдэх